REGULAMIN

 

Program Partnerski ANNAX SAVER   

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Organizatorem programu partnerskiego “ Annax Saver ”, zwanej dalej „programem partnerskim”, jest Annax Anna Kukuła z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bakalarskiej 15/17, NIP: 798-129-23-93. zwana dalej „Organizatorem”. 

  2. Celem programu jest polecanie usług firmy Annax innym firmom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ” Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 grudnia 2020 roku do 01 grudnia 2021, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 7 Regulaminu 

  3. Organizator jest przyznającym nagrodę w postaci jednorazowego rabatu  w wysokości 10% (procent) na miesięczną usługę sprzątania. 

  4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 §2 NAGRODY 
 

  5. Za polecenie usług firmy Annax innym firmom, polecający otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 10% (procent) od najniżej faktury kwoty brutto.  

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

  6. Program partnerski  przeznaczony jest wyłącznie dla firm obecnie współpracujących z firmą Annax . 

  7. Udział w programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

  8. W celu wzięcia udziału w programie partnerskim oraz uzyskania Nagrody polecający powinien w czasie trwania programu :  

              1. Przedstawić dane personalne osoby, której poleciła skorzystania z naszych usług. 

              2. Nowy klient który skorzysta z usług firmy sprzątającej Annax powinien przedstawić dane personalne osoby, która zachęciła go do skorzystania z naszych usług. 

              3. Osoba polecona musi być nowym klientem, która nigdy nie korzystała z usług firmy Annax. 

  9. Uczestnik może dokonać wielu poleceń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość rabatów, 

10. Polecające firmy, spółki, kontrahenci którzy wystawiają więcej niż jedną fakturę dla firmy Annax mogą skorzystać z rabatu tylko i wyłącznie dla jednej najniższej faktury. 

11. Datą uzyskania rabatu jest data podpisania kontraktu  z nową firmą poleconą.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Programu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie pod adres Annax Anna Kukuła, Ul. bakalarska 15/17 02-212 Warszawa lub na adres mailowy biuro@annax.pl

13. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

14. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania. 

15. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w  reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 

16. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

17. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.